THÔNG TIN TƯ VẤN VỀ CÔNG TRÌNH ĐIỆN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu xây dựng công trình điện của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Ký hợp đồng thực hiện xây dựng công trình điện.
+ Công ty Điện lực mua vật tư hoặc khách hàng chủ động mua vật tư có đầy đủ biên bản xuất xưởng, thí nghiệm trước khi đấu nối đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Thi công xây dựng theo "Báo cáo kinh tế kỹ thuật" đã được phê duyệt.
+ Nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành.
+ Thanh lý hợp đồng xây lắp công trình điện.

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc "Quy định hệ thống điện phân phối".
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực và khách hàng sử dụng điện, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.
- Công trình điện bao gồm đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Sau khi thi công hoàn tất công trình điện khách hàng có các nhu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng có thể đề nghị một đơn vị có chức năng nghiệm thu hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác nghiệm thu công trình điện thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.
1.Chủ đầu tư thuê Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện.
- Sau khi tiếp nhận nhu cầu nghiệm thu công trình điện của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
+ Khảo sát, lập dự toán chi phí nghiệm thu công trình điện của khách hàng.
+ Ký hợp đồng thực hiện nghiệm thu công trình điện.
+ Phối hợp cùng chủ đầu tư, thành lập hội đồng nghiệm thu công trình.
+ Lập hồ hơ nghiệm thu công trình điện công trình
+ Thực hiện các thủ tục đăng ký cắt điện để đấu nối công trình điện; Lắp đặt hệ thống đo đếm.
+ Ký hợp đồng mua bán điện.
+ Đóng điện vận hành công trình và bàn giao cho khách hàng. 2.Chủ đầu tư thuê đơn vị khác thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện, Công ty Điện lực/Điện lực tham gia nghiệm thu với tư cách đơn vị bán điện.
- Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị khác thực hiện công tác Tư vấn nghiệm thu công trình điện, Công ty Điện lực/Điện lực tham gia nghiệm thu với tư cách đơn vị bán điện, trách nhiệm của mỗi bên như sau:
+ Chủ đầu tư có văn bản đề nghị nghiệm thu công trình điện gởi Công ty Điện lực/Điện lực
+ Chủ đầu tư/Đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình điện theo quy định (Click vào đây để xem thủ tục nghiệm thu, đóng điện).
+ Công ty Điện lực/Điện lực phối hợp cắt điện đấu nối, gắn hệ thống đo đếm điện năng và tham gia nghiệm thu công trình theo hồ sơ và thực tế tại hiện trường.

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc "Quy định hệ thống điện phân phối".
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Hợp đồng mua bán điện, Thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực và khách hàng sử dụng điện.


Trang 2 của 3